مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مجید
نام خانوادگی:جعفریان
پست الکترونیک:majidjafarian1357@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول